Statement Israël - Palestina

02/11/2023

ICOM Nederland ondersteunt volledig het statement van ICOM (International Council of Museums) over Israël en Palestina. ICOM spreekt haar diepe bezorgdheid uit over het huidige geweld dat Israëlische en Palestijnse burgers treft en betreurt de aanzienlijke humanitaire gevolgen die het conflict de afgelopen weken heeft gehad. ICOM betuigt haar oprechte medeleven aan degenen die familie, vrienden en mensen uit de gemeenschap hebben verloren als gevolg van het geweld.

ICOM blijft zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed en herinnert alle partijen aan de plicht om de internationale wetgeving en verdragen te respecteren, waaronder de Haagse Conventie van 1954 voor de bescherming van cultureel eigendom in geval van een gewapend conflict en de twee bijbehorende protocollen.

ICOM waarschuwt ook voor de mogelijke toename van smokkel en vernietiging van cultuurgoederen als gevolg van het conflict in de getroffen regio en herinnert aan internationale wettelijke verplichtingen die de illegale invoer, uitvoer en overdracht van cultuurgoederen moeten voorkomen, zoals de UNESCO-conventie van 1970 en de UNIDROIT-conventie van 1995.

ICOM verwacht dus een onmiddellijk staakt-het-vuren in overeenstemming met het internationaal humanitair recht om verder verlies van mensenlevens te voorkomen en cultureel erfgoed te beschermen en bevestigt opnieuw haar toewijding aan de principes van vrede, begrip en eenheid door het behoud en de bescherming van cultureel erfgoed.