Herziening lidmaatschapscriteria

14/06/2023

ICOM Nederland scherpt met ingang van 1 juli 2023 de lidmaatschapscriteria van de vereniging aan. Statutair is ICOM een internationale vakvereniging voor museumprofessionals, een netwerk om internationaal kennis en ervaring uit te wisselen. ICOM Nederland is uiteraard gehouden aan deze statuten. In de uitwerking en hantering van de criteria zijn gedurende de tijd echter grote verschillen ontstaan tussen de verschillende nationale comités van de andere landen. Afgezet tegen andere comités neemt ICOM Nederland een uitzonderlijke positie in vanwege haar grote aantal studentleden.

Terug naar de kern

Als nationaal comité zijn we lang coulant geweest. Bij ons lag de nadruk op het zoveel mogelijk potentiële toekomstige museumcollega’s kennis laten maken met de museumwereld. Daarom stond lidmaatschap open voor studenten van een breed scala aan studies. Immers, museumprofessionals kunnen vele studieachtergronden hebben. Het is echter tijd voor een aanscherping en heroverweging om zo terug te keren tot de essentie van ICOM.
We beseffen dat de nieuwe wijziging voor velen een teleurstelling zal zijn, maar we vinden het toch belangrijk om deze toe te passen. De Algemene Ledenvergadering heeft het voorstel inmiddels aangenomen, tijdens de bijeenkomst op 22 mei jl. Door dit besluit zal ons ledenbestand meer in balans komen, voldoen we aan de internationale richtlijnen van ICOM en stimuleren we het doel van ICOM: een netwerk vormen van museumprofessionals. We spannen ons in om met goede communicatie en een breed aanbod jullie als leden te blijven verbinden om kennis en netwerken te delen.

Individueel lidmaatschap, senior lidmaatschap, instellingslidmaatschap

Voor veel individuele (aspirant)leden verandert er niets. Museumprofessionals blijven van harte welkom. Dat geldt ook voor personen die - freelance of in loondienst - beroepsmatig het verlenen van diensten, kennis en expertise ten behoeve van musea en de museumwereld als hoofdactiviteit hebben. Ook voor het instellingslidmaatschap en het senior lidmaatschap blijven de criteria hetzelfde. 

Studentleden

Voor de studentleden bewegen we mee met de adviezen van de Internationale ICOM-werkgroep Nationale Comités om alleen master-studenten toe te laten die vrijwel zeker gaan toetreden tot het museumvak. Studenten worden als aankomend museumprofessional gezien als zij zich in de laatste fase van hun studie bevinden en hun studie direct opleidt tot een baan in een museum. Bachelorstudenten komen per 1 juli 2023 daarom niet meer in aanmerking voor een lidmaatschap van ICOM Nederland, studenten van kunstacademies evenmin. We blijven wel masterstudenten verwelkomen van de volgende studies: museumstudies, erfgoedstudies en conservering en restauratie. Master- en PhD-studenten van andere studierichtingen die onderzoek doen naar een aantoonbaar museaal onderwerp staat het vrij om een aanvraag in te dienen, die zal worden beoordeeld door het bestuur van ICOM Nederland.
Alle nieuwe studentenlidmaatschappen gelden voor een periode van maximaal twee jaar. Daarna gaan we ervan uit dat de Masterfase is afgerond en kan een aanvraag worden ingediend voor een individueel lidmaatschap. Uitzondering vormt de Reinwardt Academie. Van deze studie blijven derde- en vierdejaarsstudenten welkom als lid. Deze nieuwe criteria gelden vanaf 1 juli 2023. Een ieder die denkt toch in aanmerking te kunnen komen voor een lidmaatschap kan altijd contact met ons opnemen. Iedere aanvraag wordt serieus in behandeling genomen. 

Belangrijk

Aan alle huidige studentleden vragen we om hun lidmaatschap opnieuw aan te vragen voor het contributiejaar 2024. Dit moet uiterlijk 31 oktober 2023 gebeuren. Iedereen krijgt hierover medio juni ook persoonlijk bericht. Je nieuwe aanvraag voor het lidmaatschap 2024 wordt beoordeeld aan de hand van de nieuwe lidmaatschapscriteria. Kom je niet meer in aanmerking voor een ICOM lidmaatschap? Dan wordt je lidmaatschap automatisch beëindigd per 31 december 2023. 

Nieuw: Supporting (Institutional) Member

Nieuwe lidmaatschapscategorieën zijn de Supporting Member en de Supporting Institutional Member. Deze leden maken aanspraak op het ICOM-lidmaatschap, maar zijn niet stemgerechtigd. De achterliggende gedachte bij deze categorie is dat deze personen het ICOM-netwerk substantieel verrijken, maar zelf strikt genomen geen museumprofessionals zijn en daarom ook niet zouden moeten kunnen meebepalen binnen ICOM. Dit type lidmaatschap is er voor leden van de Raad van Toezicht en besturen van een museum, als ook voor personen die werkzaam zijn bij een organisatie die musea beleidsmatig of financieel ondersteunt, zoals beleidsambtenaren of fondsmedewerkers. 

Persoonlijk bericht

We kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt. Iedereen - dus ook leden voor wie niets verandert -  krijgt persoonlijk bericht over wat deze verandering voor hun lidmaatschap inhoudt. Dit gebeurt medio juni 2023. We hopen dat je veel antwoorden kunt vinden bij de veelgestelde vragen hieronder en bij het uitgebreide document dat tijdens de ALV is besproken en dat je hier terug kunt vinden. Staat je antwoord er niet tussen? Wacht dan tot je persoonlijk bericht krijgt over je lidmaatschap.

Veelgestelde vragen

Ik val nu buiten de nieuwe criteria, maar ik vind dat ik wel degelijk in aanmerking zou moeten komen voor een ICOM-lidmaatschap omdat ik een relevante bijdrage lever aan het netwerk van museum professionals. Kan ik een persoonlijke motivatie indienen? 

  • Ja, dat kan. Stuur deze dan naar: administratie@icom.nl 

Ik ben student en doe een museumstage die langer dan vier maanden duurt. Kom ik dan nog in aanmerking voor een studentenlidmaatschap?

  • Ja, maar alleen als je in de eerste zes weken van je stage bent. We vragen wel om een inhoudelijke motivatie en een aanbeveling van het museum waar je stage loopt. Gebruik voor je aanvraag het aanmeldformulier op de website.

Ik ben student en kom nu niet meer in aanmerking voor lidmaatschap. Volgend jaar ben ik van plan om mijn master te starten. Moet ik me dan opnieuw aanmelden?

  • Ja, dat kan als je master voldoet aan de criteria, gebruik voor je aanvraag het aanmeldformulier op de website.

Hoe weet ik of ik onder de nieuwe categorie ‘supporting member’ val?

  • Stuur een mail aan administratie@icom.nl, waarin je jouw situatie toelicht. We nemen dan persoonlijk contact met je op. 

Met wie kan ik contact opnemen als ik iets wil vragen over de nieuwe lidmaatschapscriteria?